Privacy & Cookies

Voor elk bezoek aan secucare.nl, en elke overeenkomst die Secuproducts B.V. sluit geldt dit privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op secucare.nl kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien. 


Doeleinden van gebruik 

Secuproducts B.V. (hierna: “SecuCare”) verwerkt uw persoonsgegevens voor (1) de acceptatie van uw bestelling, (2) uitvoering van overeenkomsten met u, (3) relatiebeheer, (4) het doen van gerichte marketingacties, (5) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (6) het uitvoeren van analyses en (7) het nakomen van wettelijke verplichtingen. 


Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening mag SecuCare groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee mag SecuCare persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken. 


Uw persoonsgegevens mogen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen SecuCare, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.  


Daarnaast mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van SecuCare. 


Informatie voortvloeiende uit de tussen u en SecuCare bestaande overeenkomst kunt u per e-mail, push bericht of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail, push bericht, SMS of social mediakanalen ontvangen. Als u bij ons staat ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven door een e-mail te sturen via onze website: https://secucare.nl/pages/contact


Cookies 

SecuCare maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken zoals web beacons en Javascript bibliotheken (hierna: cookies). Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website of platform informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Zowel Secu als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan secucare.nl niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen.  


Er bestaan verschillende soorten cookies. Aan dit privacy- en cookiestatement is een overzicht gehecht waarin de gebruikte cookies op secucare.nl worden opgesomd, wie het cookie plaatst en het doel van het betreffende cookie. Op onze website (onder cookies & banners) vindt u meer informatie over de gebruikte cookies op secucare.nl. 


De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. 


Cookie instellingen aanpassen

Google Tag Manager 

Secu gebruikt Google Tag Manager om specifieke content te isoleren en in een tag te plaatsen. Zo kunnen wij eenvoudig specifieke content afhankelijk maken van verschillende variabelen, zoals bijvoorbeeld toestemming. 


Wij gebruiken Google Tag Manager onder andere om te bepalen of een bepaald cookie mag worden geplaatst nadat de bezoeker van onze website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dan wel om te bepalen welke content mag worden bewaard. Daarbij houden wij rekening of een bezoeker wel of geen toestemming heeft gegeven. Google Tag Manager helpt ons hierbij om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij het gebruik van Google Tag Manager nemen wij de waarborgen in acht zoals die door de Autoriteit Consument en Markt zijn gesteld. 


De veiligheid van uw persoonsgegevens 

Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding op al onze pagina's en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 


Uw rechten 

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.