Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website van SECUPRODUCTS BV (hierna: SECUPRODUCTS) door de bezoeker daarvan. De gelding van deze disclaimer wordt geacht te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website na het verschijnen van de homepage daarvan. 


Doel en gebruik website 

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met SECUPRODUCTS. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van SECUPRODUCTS. 


De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te roepen en te raadplegen, resp. op te slaan resp. te reproduceren. 


Rechten op (onderdelen) website 

SecuStrip, SecuBar, SecuMax, SecuShield, SecuCare, SecuGuard en SecuPost zijn geregistreerde merken van SECUPRODUCTS in de Benelux en in andere landen; SECUPRODUCTS is een beschermde handelsnaam. Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van SECUPRODUCTS en/of een of meer van de hiervoor genoemde merken op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website. 


De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - berusten uitsluitend bij SECUPRODUCTS, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SECUPRODUCTS niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. 


De rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden worden genomen - waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven e.d. -, berusten uitsluitend bij SECUPRODUCTS, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SECUPRODUCTS niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproduktie van (onderdelen van) die publicaties voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken. 


Karakter website 

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van SECUPRODUCTS tot het leveren van goederen aan de bezoeker van deze website resp. tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan SECUPRODUCTS tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website resp. tot het leveren van goederen aan de bezoeker van deze website. 


Inhoud website 

SECUPRODUCTS streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt, juist en/of volledig en/of actueel is, zodat SECUPRODUCTS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. 


De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat SECUPRODUCTS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van die informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met SECUPRODUCTS. 


Werking website 

SECUPRODUCTS streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat SECUPRODUCTS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website. 


SECUPRODUCTS heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat SECUPRODUCTS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website. 


Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door SECUPRODUCTS ingericht en worden ook niet door SECUPRODUCTS onderhouden, zodat SECUPRODUCTS niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites resp. voor de goede werking daarvan. 


SECUPRODUCTS streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (zoals bijvoorbeeld 'virussen'), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat SECUPRODUCTS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.