Veiligheidsinstructies

Algemeen


Belangrijk: U moet de montagehandleiding nauwkeurig volgen. En u moet regelmatig controleren of het product nog goed vast zit. Het is aan u zelf om te zorgen dat het product stevig bevestigd raakt, bij wat voor ondergrond dan ook.


Important: Vous devez suivre minutieusement les instructions de montage. Et vous devez vérifier régulièrement que le produit est correctement fixé. Il vous incombe de veiller à ce que le produit soit fermement attaché, quelle que soit la surface.


Important: You must follow the assembly manual carefully. And you must check regularly that the product is still tight. It is up to you to make sure that the product is firmly attached to any surface.


Drempelhulpen

SecuCare aluminium drempelhulpen 

Belangrijk:

Plaatsing en gebruik van de drempelhulp geschiedt op eigen risico.

De drempelhulp is uitsluitend ontworpen voor, en geschikt voor, gebruik door personen van gemiddeld gewicht te voet, met een rollator of in een rolstoel , en derhalve voor geen enkele andere toepassing. De ondergrond waarop de drempelhulp wordt gemonteerd, dient vlak en stabiel en solide te zijn.


Pas op voor uitglijden in bepaalde weersomstandigheden. Zorg ervoor dat dit systeem geen gevaar/hinder veroorzaakt (bijv. in een woning galerij). De omgeving dient voldoende verlicht te zijn zodat het systeem goed zichtbaar is, speciaal in een publieke omgeving en voor mensen met een zichtbeperking. De hellingshoek van de drempelhulp dient zo klein mogelijk te zijn. Indien de situatie ter plekke dwingt tot een steile hoek, dient de gebruiker(s) gedurig hulp geboden te worden bij gebruik van de drempelhulp.


SecuCare modulaire drempelhulp

BELANGRIJK

Lees zorgvuldig de montage instructie en disclaimer door.

Zorg voor een stevige en vlakke ondergrond.

Zet in elkaar bij kamertemperatuur en zeker niet onder de 16˚C

Gebruikstemperatuur: -25 tot +45 ˚C

Pas op voor uitglijden in bepaalde weersomstandigheden. Strooi zout in geval van ijzel of gebruik het systeem dan niet.

Zorg ervoor dat dit systeem geen gevaar/hinder veroorzaakt (bijv. in een woning galerij).

De omgeving dient voldoende verlicht te zijn zodat het systeem goed zichtbaar is, speciaal in een publieke omgeving en voor mensen met een zichtbeperking


ALGEMENE BEPALINGEN

Plaatsing en gebruik van de drempelhulp geschiedt op eigen risico.

De drempelhulp is uitsluitend ontworpen voor, en geschikt voor, gebruik door personen van gemiddeld gewicht te voet, met een rollator of in een rolstoel , en derhalve voor geen enkele andere toepassing.

De ondergrond waarop de drempelhulp wordt gemonteerd, dient vlak en stabiel en solide te zijn.

Het systeem nooit gebruiken in de buurt van, of in combinatie met, ontvlambare materialen. Het systeem is in dat geval ook niet geschikt voor vlucht routes.


De hellingshoek van de drempelhulp dient zo klein mogelijk te zijn. Indien de situatie ter plekke dwingt tot een steile hoek, dient de gebruiker(s) gedurig hulp geboden te worden bij gebruik van de drempelhulp.

Indien verzagen van de drempelhulp plaatsheeft, dienen voldoende beschermende middelen (veiligheidsbril, oorbeschermers e.d.) te worden gedragen.


Kleine onderdelen van de drempelhulp dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden, om inslikken etc. te voorkomen.


Bij gebruik van naaldhakken wordt dringend aanbevolen het systeem uit te rusten met los leverbare anti slip doppen (art. nr 8025.010.01, 14 stuks). Hierdoor ontstaat een vlak geheel (n.v.t. bij set 1).


Na montage en daarna van tijd tot tijd, dient te worden gecontroleerd of de drempelhulp in de situatie ter plekke stevig genoeg is voor normaal gebruik.


De omgeving van het drempelsysteeem dient gedurig voldoende verlicht te zijn, waardoor de drempelhulp goed zichtbaar is voor anderen, voor wie de drempelhulp immers een obstakel kan zijn; voor gebruik van de drempelhulp op galerijen is een drempelsysteem verkrijgbaar met schuine zijkant.


Afhankelijk van de hoogte van het systeem is een geleide-rail (die ongelukken voorkomt) aan weerszijden van het systeem aan te raden/verplicht. Controleer uw lokale wetgeving hierop of neem contact op met uw leverancier of Secu voor meer informatie.


Lokale regels voor het kenbaar maken van de drempelhulp dienen te worden nagekomen. In geval van gladheid van de drempelhulp, bijvoorbeeld door weersomstandigheden doch niet beperkt daartoe, dienen passende maatregelen tegen uitglijden door die gladheid genomen te worden waarbij bijvoorbeeld de drempelhulp tijdelijk kan worden verwijderd.


Bij twijfel door de consument over enig aspect van montage of gebruik van de drempelhulp dient onverwijld contact op te worden genomen met de leverancier van de drempelhulp, van wie de consument dat heeft betrokken.


ONDERHOUD

Van tijd tot tijd dient de stevigheid van de drempelhulp en van de onderlinge verbindingen te worden gecontroleerd.

De drempelhulp en de ondergrond dient gedurig schoon te worden gehouden. Elke soort schoonmaakmiddel en zelfs een autoclaaf kan gebruikt worden ter reiniging van de drempelhulp.

Eventueel grof vuil kan worden verwijderd met een borstel en daarna dient de drempelhulp afgespoeld te worden met water.


GARANTIE

Voor inroeping van garantie op de drempelhulp is overlegging van het bewijs van aankoop van de drempelhulp voorzien van aankoopdatum en productomschrijving of productnaam, vereist. Garantie wordt gegeven voor de duur van vijf jaar gerekend vanaf de datum van aankoop van de drempelhulp door de consument. De garantie geldt uitsluitend aangaande eventuele productiefouten van de in de drempelhulp gebruikte materialen. Een terecht beroep op garantie leidt uitsluitend tot een aanspraak op kostenloze levering door Secu aan de consument van een vervangend drempelsysteem; Secu is niet gehouden tot enige andere prestatie. Secu accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige letselschade of enige zaakschade of enige gevolgschade die ontstaat tijdens montage van de drempelhulp en/of tijdens gebruik van de drempelhulp; enige aansprakelijkheid welke desondanks voor rekening van Secu komt, is beperkt tot het bedrag dat in het bewuste geval wordt uitgekeerd door Secu’s aansprakelijkheidsverzekeraar.


DE GARANTIE VERVALT MET ONMIDDELLIJKE INGANG DOOR:

Montage die niet conform is aan de bij de drempelhulp geleverde montageinstructie resp. geschiedt met ander dan het meegeleverde montagemateriaal;

Verkeerd, oneigenlijk of te zwaar belastend gebruik (max. belasting 850 kg/m2) van de drempelhulp;

Opzettelijke of door verwaarlozing van de drempelhulp ontstane beschadigingen;

Bij toepassing van de drempelhulp op een oneffen en/of instabiele en/of onvoldoende solide ondergrond;

Beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, door verkeerd onderhoud of door gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies);

Invloed van chemische/elektrochemische stoffen en/of invloed van elektriciteit;


BELANGRIJK

U moet deze montagehandleiding nauwkeurig volgen. En u moet regelmatig controleren of het product nog goed vast zit. Het is aan u zelf om te zorgen dat het product stevig bevestigd raakt, bij wat voor ondergrond dan ook.